1. Chức năng

Cho phép sắp xếp lại số chứng từ của một loại chứng từ nào đó theo trật tự và nhất quán hoặc thay đổi lại số chứng từ theo mục đích quản lý.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Sắp xếp lại số chứng từ

sp_xp_lai_s_chng_t

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

o Chọn ngày phát sinh chứng từ: Lựa chọn ngày phát sinh số chứng từ muốn sắp xếp lại, có thể là ngày, tháng hoặc năm.

o Loại chứng từ: Chọn loại chứng từ cần sắp xếp số, ví dụ: Phiếu thu, phiếu chi,…

o Từ: Sắp xếp chứng từ từ ngày

o Đến: Sắp xếp chứng từ đến ngày

o Tiền tố: Ký hiệu đầu tiên của Số chứng từ mới. Ví dụ: PT

o Hậu tố: Ký hiệu cuối cùng của Số chứng từ mới

o Giá trị bắt đầu: Số thứ tự đầu tiên của Số chứng từ mới cần sắp xếp

o Độ dài phần số của chứng từ: Số chữ số sau phần chữ của Số chứng từ mới

o Sắp xếp lại số chứng từ: Thực hiện việc sắp xếp lại các chứng từ theo thứ tự mới

o Lấy dữ liệu: Lậy lại thứ tự của số chứng từ cũ trong trường hợp muốn hủy bỏ việc sắp xếp lại số chứng từ

o Cất: Lưu giữ thông tin về thứ tự số chứng từ vừa sắp xếp lại

2. Cần tích chọn vào những chứng từ cần sắp xếp và nhập liệu các thông tin cần thiết.

3. Kích chuột vào Sắp xếp

4. Nhấn Cất

5. Nhấn Đóng