R1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R1

Previous pageReturn to chapter overview

MISA Mimosa.NET 2017 R1 (07/01/2017)

------------------------------------------------------------------------

* Tính năng mới

1. Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC, TT 40/2016/TT-BTC, TT 84/2016/TT-BTC.

2. Đáp ứng tốt nghiệp vụ đối chiếu nhiều nguồn ngân sách với kho bạc.

3. Đáp ứng nghiệp vụ thanh toán lương bằng nhiều nguồn: Ngân sách, Phí lệ phí, Nguồn khác.

4. Bổ sung biểu số 03A/ĐVDT Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển năm sau theo TT 108/2008/TT-BTC.

5. Đáp ứng tốt nghiệp vụ cam kết chi cho kinh phí dự án, chương trình mục tiêu và cam kết chi chuyển sang năm sau.

6. Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo từng hóa đơn, nguồn, chương trình mục tiêu.

7. Quản lý tình hình cấp phát và quyết toán vật tư y tế theo nguồn, dự án, chương trình mục tiêu.

8. Cập nhật các mẫu biểu đáp ứng nghiệp vụ kế toán chủ đầu tư theo TT 08/2016/TT-BTC và TT 09/2016/TT-BTC.

9. Linh hoạt đáp ứng các mẫu báo cáo theo nhu cầu của đơn vị.

10. Cải tiến tốc độ xử lý dữ liệu và tăng cường tính an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu.