Xuât khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuât khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm QLNS của Sở tài chính Hải Dương, phục vụ việc quản lý điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho Sở tài chính Hải Dương.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để xuất khẩu dữ liệu nhập khẩu phần mềm QLNS của Sở tài chính Hải Dương, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương.

XK_STC_Hai_Duong_1

2. Chọn các thông tin để xuất khẩu dữ liệu.

Kỳ báo cáo: chọn Quý, Năm hoặc Tháng.

Hệ thống đã tích chọn sẵn xuất khẩu dữ liệu của tất cả các nguồn (Trường hợp không muốn lấy dữ liệu của nguồn nào thì anh/chị bỏ tích tại nguồn đó).

o Nguồn NSNN: Lấy các nguồn thuộc nguồn NSNN giao : NS Tỉnh, NS Huyện, NS Trung ương (giống cách lấy số liệu cột 3 B02-H phần II) và chỉ lấy các phát sinh mà không chọn CTMT, dự án và cấp phát không chọn ghi thu ghi chi.

o Nguồn ghi thu ghi chi: Lấy các phát sinh có chọn cấp phát là ghi thu ghi chi  và chỉ lấy các phát sinh mà không chọn CTMT, Dự án.

o Nguồn CMTT, Dự án: Lấy các phát sinh có chọn CTMT, Dự án.

XK_STC_Hai_Duong_2

Chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu.

3. Nhấn Xuất khẩu.

4. Nhấn Đồng ý khi thông báo thành công xuất hiện.

XK_STC_Hai_Duong_3