Bán hàng chưa thu tiền

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán bán hàng >

Bán hàng chưa thu tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Phản ánh doanh thu

1.1. Đơn vị bán các loại hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (ví dụ phát hành sách tham khảo, bán thuốc,...), đơn vị kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 3111- chi tiết theo khách hàng: tổng giá thanh toán

Có TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

1.2. Đơn vị bán các loại hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (ví dụ phát hành sách giáo khoa) hoặc đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp (trong doanh thu bán hàng hóa đã bao gồm cả thuế GTGT phải nộp), kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 3111- chi tiết theo khách hàng: tổng giá thanh toán

Có TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Cuối tháng, xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Phản ánh giá vốn của hàng đã bán

Nợ TK 531-Thu hoạt động sản xuất kinh doanh: Trị giá vốn hàng xuất bán

Có TK 155- Sản phẩm, hàng hóa

Có TK 631- Sản phẩm, hàng hoá sản xuất xong bán ngay

3. Trường hợp khách hàng có ứng trước tiền để mua hàng

Nợ TK 111-Nếu ứng trước bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Nếu ứng trước bằng tiền gửi ngân hàng

Có TK 3111- Chi tiết số ứng trước theo từng khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa lập đơn đặt hàng/ký hợp đồng với nhân viên bán hàng

2. Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất kho bán

3. Căn cứ số hàng trong kho trưởng bộ phận phê duyệt bán hàng

4. Kế toán lập chứng từ bán hàng ghi nhận thu hoạt động sản xuất kinh doanh và công nợ với khách hàng , lập phiếu xuất kho bán hàng, nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì kế toán xuất hóa đơn giao cho nhân viên bán hàng, nếu khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì kế toán tập hợp hóa đơn bán lẻ cuối ngày xuất hóa đơn 1 lần

5. Nhân viên bán hàng mang phiếu xuất kho xuống kho lấy hàng giao cho khách hàng

6. Thủ kho xuất hàng theo phiếu xuất kho, đồng thời cập nhật vào sổ kho. Nhân viên bán hàng, thủ kho ký nhận vào phiếu xuất kho

7. Nhân viên bán hàng giao hàng, hóa đơn và 1 liên phiếu xuất kho cho khách hàng

8. Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho bán hàng ghi nhận giá vốn hàng xuất bán và sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Ví dụ

Ngày 11/6/2017 đơn vị xuất kho bán 100 cuốn giáo trình kế toán doanh nghiệp đơn giá chưa thuế 100.000 đ/cuốn cho công ty TNHH dịch vụ kế toán ACM (VAT 10%), chưa thu tiền khách hàng, giá vốn 80.000 đ/cuốn.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Bán hàng, chọn Bán hàng chưa thu tiền\Bán hàng chưa thu tiền.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Hóa đơn bán hàng:

Nhập Thông tin chung: Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số PT, Số PX.

Nhập thông tin Hóa đơn: Loại HĐ, Hình thức HĐ, Mẫu số HĐ, Ngày HĐ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, ĐVT, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất (Phần mềm sẽ tự động tính dựa vào phương pháp tính giá đang chọn, có thể xem chi tiết phương pháp tính giá Xuất kho), Đơn giá vốn, Tài khoản kho, Hoạt động SN tương ứng.

Ban_hang_ban_hang_chua_thu_tien_anh1NEW

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C21-HD: Phiếu xuất kho, Bảng kê hàng hóa dịch vụ, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Ban_hang_ban_hang_chua_thu_tien_anh2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ nhật ký bán hàng, S51-H: Sổ chi tiết doanh thu, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ tổng hợp công nợ phải thu, Sổ cái 531, 3111, Sổ nhật ký chung.

6. Lưu ý:

Trường hợp hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, khi in hóa đơn nếu chỉ muốn in tên mặt hàng chung, kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ thì tích chọn ô In kèm bảng kê, sau đó điền Số bảng kê, Ngày bảng kê, Tên mặt hàng chung muốn hiển thị trên hóa đơn.

Nếu hàng hóa bán ra là vật tư hàng hóa, chứng từ Hóa đơn bán hàng sẽ kiêm phiếu xuất kho. Do đó anh chị lập chứng từ bán hàng, đồng thời lập phiếu xuất. Anh chị không cần lập thêm phiếu xuất ứng với chứng từ bán hàng nữa.