Kế toán bán hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_Banhang

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán mua hàng thực hiện các nghiệp vụ:

Bán hàng thu tiền ngay

Bán hàng chưa thu tiền

Cung cấp dịch vụ thu tiền ngay

Cung cấp dịch vụ chưa thu tiền

Thu tiền khách hàng

Hàng bán trả lại