Thu tiền khách hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán bán hàng >

Thu tiền khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nếu thu tiền gửi:

Nợ TK 112

Có TK 311

Nếu thu tiền mặt:

Nợ TK 111

Có TK 311

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi bán hàng công nợ cho khách hàng, khi khách hàng thực hiện trả nợ, kế toán làm thủ tục ghi nhận số tiền thu về và cập nhật sổ công nợ khách hàng qua 1 trong 2 hình thức sau:

Nếu thu tiền gửi:

Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi gửi giấy báo có cho đơn vị, thông báo về khoản tiền đổ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị.

Căn cứ vào giấy báo có, kế toán lập chứng từ ghi nhận khoản thu tiền gửi đã nhận và ghi sổ chi tiết tiền gửi.

Nếu thu tiền mặt:

Kế toán thực hiện lập Phiếu thu.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 26/07/2017 bệnh viện Xanhpon trả tiền hàng mua tháng 06/2017 của đơn vị trước đó bằng tiền mặt, tổng tiền 10.000.000đ.

Ngày 28/08/2017 bệnh viện Xanhpon trả tiền mua tháng 07/2017 của đơn vị trước đó bằng tiền gửi tại ngân hàng VCB, tổng tiền 20.000.000đ.

3. Các bước thực hiện

3.1. Thu tiền khách hàng bằng tiền mặt

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Bán hàng, chọn Thu tiền khách hàng\Thu tiền mặt.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền khách hàng:

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số phiếu thu, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động SN tương ứng.

Ban_hang_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C33-BB: Phiếu thu, Chứng từ kế toán, Biên lai thu tiền bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.2. Thu tiền khách hàng bằng tiền gửi

  1. Vào nghiệp vụ Bán hàng, chọn Thu tiền khách hàng\Thu tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền khách hàng:

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động sự nghiệp tương ứng.

Ban_hang_2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C33-BB: Phiếu thu, Chứng từ kế toán, Biên lai thu tiền bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.