Bảo trì dữ liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Bảo trì dữ liệu

2. Chọn ngày, tháng, năm bắt đầu bảo trì

bao_tri_d_liu

3. Nhấn Thực hiện

4. Nhấn Kết quả để xem danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi

Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian có thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý.