Quản lý tài liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Quản lý tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lưu trữ và tra cứu các tệp thông tin dùng chung trong toàn đơn vị. Ví dụ: các thông tư, quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của đơn vị,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Quản lý tài liệu

2. Nhấn Thêm

3. Thêm tài liệu cần lưu trữ lên phần mềm, nhập thông tin cho tài liệu.

4. Nhấn Cất