Quản lý công việc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Quản lý công việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép quản lý toàn bộ nhiệm vụ và lịch hẹn của mình, thiết lập chế độ để hệ thống tự động nhắc nhở công việc khi đến giờ cần thực hiện,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Quản lý công việc

2. Nhấn Thêm nhiệm vụ để thêm công việc

quan_ly_cng_vic

2. Nhập thông tin công việc cần thực hiện

3. Nhấn Cất & Đóng