Khắc phục lỗi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Khắc phục lỗi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Có thể xem thông tin chi tiết và cách khắc phục lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Khắc phục lỗi

2. Nhập mã lỗi hoặc tải lên tệp báo lỗi từ máy tính

khc_phuc_li

3. Nhấn Cập nhật để xem chi tiết lỗi