Nhận mẫu báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Nhận mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Đối với một số báo cáo đặc thù có ít đơn vị sử dụng, phần mềm không ngầm định sẵn tên báo cáo tại danh sách báo cáo. Vì vậy để hỗ trợ anh/chị, không mất nhiều thời gian thao tác, phần mềm bổ sung chức năng Cập nhật báo cáo. Chức năng này cho phép thực hiện đồng thời hai thao tác: copy mẫu báo cáo vào thư mục Report và thực hiện chạy Scrip.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Cập nhật báo cáo

2. Chọn tệp cần cập nhật báo cáo

nhn_mu_bao_cao

3. Nhấn Đồng ý.