1. Mục đích

Giúp đơn vị mở dữ liệu kế toán đã lưu trên máy.

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện mở dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Trên cửa sổ Đăng nhập chọn Dữ liệu kế toán.

2. Khai báo thông tin Tên người dùng và Mật khẩu.

Dang_nhap_1

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Đăng nhập

o Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

o Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

o Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

o Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

o Sử dụng chứng thực Windows: Cho phép sử dụng chứng thực của Windows - tên máy tính (computer name) hiện thời để đăng nhập. Khi tích chọn vào đây, Tên người dùng và Mật khẩu sẽ được tự động lấy theo máy tính. Người sử dụng chỉ có thể đăng nhập sử dụng chứng thực Windows thành công khi chứng thực này đã được người quản trị hệ thống nhập vào phần mềm bằng thao tác nhập Người dùng.

o Tùy chọn: Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập như: Quên mật khẩu, Sử dụng chứng thực Windows

3. Nhấn Đồng ý.

3. Lưu ý

Khi mở phần mềm, trên giao diện chính đã xuất hiện cửa sổ Đăng nhập. Nếu trong phiên làm việc đã đóng dữ liệu kế toán thì có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để mở lại cửa sổ Đăng nhập:

o Chọn Tệp\Mở dữ liệu kế toán

Mo_du_lieu_ke_toan_1