2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Navigation:  »No topics above this level«

2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công MISA Mimosa.NET 2017, thực hiện các bước sau để bắt đầu sử dụng phần mềm:

Khởi động phần mềm

Đăng ký giấy phép sử dụng

Khởi tạo dữ liệu kế toán

Mở dữ liệu kế toán

Thiết lập chế độ tự động sao lưu

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu