Khởi động phần mềm

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi động phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để khởi động phần mềm MISA Mimosa.NET 2017, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Từ màn hình Desktop, kích đúp vào biểu tượng MISA Mimosa.NET 2017.

hdcd_14

Cách 2: Vào Start, gõ mimosa 2017, sau đó chọn đến biểu tượng MISA Mimosa.NET 2017.

BDSD_Khoi_dong_phan_mem_5