Khởi tạo dữ liệu kế toán

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi tạo dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2017 cung cấp các lựa chọn để khởi tạo dữ liệu kế toán như sau:

Tạo dữ liệu kế toán mới

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2012_2014

Chuyển đổi dữ liệu từ sản phẩm khác