Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2012_2014

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Khởi tạo dữ liệu kế toán >

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2012_2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyển dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 và MISA Mimosa.NET 2014 lên phần mềm MISA Mimosa.NET 2017.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Chọn Tệp\Chuyển dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2017

Chuyen_doi_du_lieu_1

Tại bước Giới thiệu

Nhấn Tiếp tục

Chuyen_doi_du_lieu_2

Bước 1: Chọn nguồn dữ liệu

1. Chọn nguồn dữ liệu

Chọn nguồn dữ liệu muốn chuyển đổi từ MISA Mimosa.NET 2014 hay MISA Mimosa.NET 2012.

Chọn dữ liệu kế toán.

Dữ liệu cũ: chọn Máy chủ và Dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.

Dữ liệu mới: chọn Máy chủ mới, Dữ liệu kế toán mới, Nơi lưu dữ liệu MISA Mimosa.NET 2017.

Chuyen_doi_du_lieu_3

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Chọn ngày hạch toán

1. Chọn ngày bắt đầu hạch toán.

Trên MISA Mimosa.NET 2017 ngày bắt đầu hạch toán chỉ được chọn từ 01/01/2017 trở đi.

Chuyen_doi_du_lieu_4

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Xác nhận và chuyển đổi

1. Kiểm tra lại thông tin đã thiết lập tại các bước trước (Trường hợp phát hiện thông tin chuyển đổi chưa đúng, nhấn Trở lại để thiết lập lại).

Chuyen_doi_du_lieu_5

2. Nhấn Chuyển đổi

Phần mềm thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2012 hoặc MISA Mimosa.NET 2014 lên MISA Mimosa.NET 2017, thời gian thực hiện phụ thuộc vào độ lớn dữ liệu. Khi quá trình hoàn tất sẽ có thông báo Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2017 thành công!

Chuyen_doi_du_lieu_6

3. Nhấn Kết thúc để hoàn tất.

Lưu ý: Để giúp cho quá trình hoạt động của phần mềm được ổn định, sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công cần thực hiện Bảo trì dữ liệu. Cách thực hiện như sau:

1. Mở dữ liệu vừa tiến hành chuyển đổi.

2. Chọn Tiện ích/Bảo trì dữ liệu.

Chuyen_doi_du_lieu_7

3. Chọn khoảng thời gian bảo trì.

Chuyen_doi_du_lieu_8

4. Nhấn Thực hiện.

5. Sau khi bảo trì dữ liệu hoàn tất sẽ hiển thị bảng thông báo.

Chuyen_doi_du_lieu_9

6. Nhấn Đồng ý để hoàn thành.