Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Khởi tạo dữ liệu kế toán >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Giúp đơn vị tạo mới dữ liệu kế toán khi sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 cho năm làm việc.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

3.1 Chọn máy chủ tạo dữ liệu kế toán

1. Chọn Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới

2. Khai báo thông tin về Máy chủ

Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán: Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISAMIMOSA2017, có thể tự sửa lại tên máy chủ theo định dạng:TênMáyTính\MISAMIMOSA2017, ví dụ: NNQUYNH\MISAMIMOSA2017

Tao_du_lieu_ke_toan_1

3. Nhấn Đồng ý.

2.2 Tạo dữ liệu kế toán mới

Bước 1. Cách tạo Dữ liệu kế toán

1. Nhấn Tiếp tục

Tao_du_lieu_ke_toan_01

2. Chọn Tạo mới từ đầu tại 1. Chọn cách tạo dữ liệu kế toán

Nếu chọn Tạo Dữ liệu mẫu, hệ thống sẽ bỏ qua bước 3, 4, 5 và 6 để chuyển sang thực hiện tạo dữ liệu kế toán ngay.

Nếu chọn Tạo mới từ Dữ liệu năm trước, cần phải chuyển dữ liệu kế toán lên phiên bản mới nhất.

Tao_du_lieu_ke_toan_02

3. Nhấn Tiếp tục

Bước 2. Khai báo thông tin dữ liệu

1. Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán.

Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.

Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :..., độ dài không quá 256 ký tự.

2. Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút Tao DL Moi 92 bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu.

Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

Tao_du_lieu_ke_toan_003

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3. Khai báo thông tin đơn vị

1. Khai báo các thông tin về đơn vị sử dụng phần mềm.

Thực hiện khai báo thông tin đơn vị, có thể chọn Thuộc ngành từ danh sách có sẵn, nếu loại hình đơn vị không có trong danh sách có thể chọn Khác, khi đó cần tự khai báo các MLNS cho hoạt động của đơn vị.

o Trường hợp đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, chỉ cần khai báo Thuộc ngành, Là đơn vị, Quận/Huyện, Tỉnh/TP. Các thông tin còn lại, hệ thống đã tự động lấy theo thông tin trên giấy phép sử dụng.

o Những thông tin đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập.

Tao_du_lieu_ke_toan_04

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ

1. Tích chọn các nghiệp vụ kế toán cần sử dụng:

Chọn Tính lương nếu thực hiện tính lương, các khoản khấu trừ lương, thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm.

Chọn Quản lý CTMT, dự án nếu sử dụng phần mềm để quản lý các nghiệp vụ liên quan đến thực hiện CTMT, dự án.

Chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án nếu đơn vị có thực hiện các dự án đầu tư nhưng không thành lập ban quản lý dự án.

Chọn Hạch toán thuế giá trị gia tăng nếu đơn vị có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tính và kê khai thuế GTGT trên phần mềm.

Chọn Quản lý kho và phương pháp tính giá xuất kho nếu đơn vị có quản lý vật tư chi tiết.

Tao_du_lieu_ke_toan_05

Chọn Kết nối với QLTS.VN nếu đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.VN, khi đó cần khai báo thêm thông tin đăng nhập QLTS.VN.

2. Nhấn Tiếp tục

Bước 5. Chọn Mục lục ngân sách thường dùng

1. Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản đơn vị thường sử dụng.

Tao_du_lieu_ke_toan_06

2. Nhấn Tiếp tục

Lưu ý: Nguồn, Chương, Loại, Khoản được ngầm định theo thông tin đã chọn ở bước 3, thực hiện kiểm tra lại thông tin, nếu chưa đúng với thực tế có thể sửa lại trước khi nhấn Tiếp tục.

Bước 6. Ngày hạch toán

1. Chọn ngày bắt đầu hạch toán dữ liệu kế toán

BDSD_Khoi_tao_DLKT_Tao_DLKT_moi_11

2. Nhấn Tiếp tục

Bước 7. Xác nhận các lựa chọn

1. Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị

Tao_du_lieu_ke_toan_08

2. Nhấn Tiếp tục

Tao_du_lieu_ke_toan_09

3. Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.