Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2017, hệ thống sẽ hiển thị màn hình hướng dẫn khai báo các thông tin quan trọng trước khi hạch toán trên phần mềm như sau:

BDLV voi MISA.Mimosa.NET 2017

Những thông tin cần được khai báo trước khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán bao gồm:

Hệ thống tài khoản

Nguồn kinh phí

Loại khoản

Phòng/Ban

Cán bộ

Khách hàng, nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Loại quỹ

Thông tin về đơn vị

Người ký

Vật tư, hàng hóa

Công cụ dụng cụ

Tài sản cố định

Chương trình mục tiêu, dự án

Thiết lập ngầm định cho nhập liệu

Nhập số dư ban đầu

Để xem chi tiết hướng dẫn các bước nhấn vào thông tin tương ứng ở trên.