Loại khoản

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trong phần này có thể khai báo và thiết lập Loại khoản được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

2. Tại Loại khoản nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_MLNS_Loai_khoan_001

3. Nhập Mã tài khoản, Tên loại khoản vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Tùy chọn Được sử dụng: Tùy chọn có hiển thị Loại khoản hiện thời trong danh sách chọn Loại khoản của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi anh/chị thêm mới Loại khoản)