Khai báo danh mục

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo danh mục tại các phần sau:

Tài khoản

Hệ thống tài khoản

Nhóm tài khoản

Tài khoản kết chuyển

Tài khoản ngầm định

Định khoản tự động

Mục lục ngân sách

Tính chất nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Chương

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục

Phòng/ban

Khách hàng/Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cán bộ

Kho

Vật tư hàng hóa

Công cụ dụng cụ

Loại tài sản cố định

Tài sản cố định

Loại quỹ

CTMT, Dự án