Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới tài khoản kho bạc để quản lý và sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc

2. Nhấn Thêm.

TKNHKB

3. Nhập thông tin chi tiết Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Những thông tin bắt buộc phải khai báo: Số tài khoản, Tên ngân hàng, kho bạc.

Ngoài ra, có thể khai báo thêm các thông tin khác: Địa chỉ, Loại quỹ ngầm định, Loại tài khoản, Mã cấp ngân sách, Diễn giải.

4. Nhấn Cất.