Khách hàng/Nhà cung cấp

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Khách hàng/Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 cho phép khai báo các đối tượng là khách hàng hay nhà cung cấp có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu danh sách khách hàng, nhà cung cấp từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu danh mục Khách hàng, nhà cung cấp, anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu:

1. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Chọn tệp nguồn

gioi_thieu

Bước 2: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

2. Chọn Loại dữ liệu.

3. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

4. Nhấn Tiếp theo.

KHNCC_ANH2NEW

5. Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

1. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

KHNCC_ANH3

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

1. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

KHNCC_ANH1NEW

4. Nhấn Tiếp theo.

Bước 5: Nhập khẩu: Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

1. Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

2. Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

buoc5new

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Tài sản cố định vào phần mềm.

hmtoggle_plus12.2 Khai báo từng Khách hàng, nhà cung cấp

1. Vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp

2. Trường hợp khai báo Khách hàng => chọn Loại KH, NCC là Khách hàng. Trường hợp khai báo Nhà cung cấp => chọn Loại KH, NCC là Nhà cung cấp.

3. Nhấn Thêm.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_khach_hang_nha_cung_cap_rn

4. Nhập Mã KH, NCC; Tên KH, NCC và các thông tin khác (nếu có).

5. Nhấn Cất

6. Lưu ý:

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2017 còn cho phép thêm nhanh Khách hàng, nhà cung cấp bằng chức năng Nhân bản.

Cần khai báo Loại KH, NCC trước khi khai báo các khách hàng, nhà cung cấp thuộc loại đó.