Phòng/ban

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Phòng/ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 cho phép thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, theo dõi tài sản cố định, Công cụ dụng cụ theo Phòng/Ban.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Phòng/Ban.

2. Tại Phòng/Ban nhấn Thêm.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_phong_ban_rn

3. Nhập Mã phòng/ban, Tên phòng/ban và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.