Mục/Tiểu mục

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo và thiết lập các Mục/Tiểu mục được sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị. Tuy nhiên cũng có thể thêm mới hoặc sửa đổi các Mục/Tiểu mục khi có thông tư sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục

2. Nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_MLNS_Muc_Tieumuc_rn

3. Chọn Loại cho Mục/Tiểu mục mới.

Nhập Mã, Thuộc, Tên.

4.  Thông tin chi tiết cần khai báo:

Loại: Xác định loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục

Mã: Mã của chỉ tiêu thêm mới (bắt buộc nhập)

Thuộc mục: Xác định chỉ tiêu thêm mới thuộc Nhóm, Tiểu nhóm hay Mục nào. Ô này sẽ thay đổi hoặc không xuất hiện tùy theo NSD chọn loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục (bắt buộc nhập)

Tên: Tên của chỉ tiêu thêm mới

Nhóm mục chi: Xác định chỉ tiêu thêm mới có thuộc một trong các nhóm mục chi theo quy định của Nhà nước hay không. Ví dụ: Các mục 6000, 6050, 6100 thuộc nhóm mục I - Chi thanh toán cá nhân. Các mục 6500, 6550, 6600 thuộc nhóm mục II - Chi nghiệp vụ chuyên môn.

5. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Danh mục Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục, Mục/Tiểu mục được xây dựng sẵn theo Thông tư xxx/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày ... tháng ... năm ... về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Phải thiết lập Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục, Mục/Tiểu mục được sử dụng cho đơn vị trước khi nhập số dư tài khoản đầu năm và trước khi nhập chứng từ kế toán phát sinh trên các phần hành của menu Nghiệp vụ.