Mục lục ngân sách

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các danh mục trong phần Mục lục ngân sách gồm:

Tính chất nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Chương

Loại khoản

Nhóm mục

Mục/Tiểu mục