Định khoản tự động

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập các cặp định khoản tự động nhằm giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh và dễ dàng thực hiện việc định khoản.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động

2. Tại Định khoản tự động nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_tai_khoan_dinh_khoan_tu_dong_rn

3. Chọn Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động.

4. Nhập Tên định khoản, TK Nợ, TK Có và các thông tin khác (nếu có).

5. Khai báo các thông tin

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

o Thông tin chi tiết cần khai báo:

Loại chứng từ: Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động (bắt buộc chọn)

Tên định khoản: Tên của định khoản tự động (bắt buộc nhập)

TK Nợ: Tài khoản ghi Nợ khi chọn định khoản tự động hiện thời (bắt buộc nhập)

TK Có: Tài khoản ghi Có khi chọn định khoản tự động hiện thời (bắt buộc nhập)

Nguồn; Chương; Loại; Khoản; Mục; Tiểu mục; Cấp phát; Nghiệp vụ: các mục ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Diễn giải: Thông tin chi tiết về định khoản tự động

6. Nhấn Cất.