Tài khoản ngầm định

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu.

Ví dụ:

- Khi thêm mới một Phiếu thu, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1111.

- Khi thêm mới một chứng từ Tiền chuyển đi, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 113.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định

2. Chọn Tài khoản ngầm định cần sửa, nhấn Sửa

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_tai_khoan_TKngamdinh_rn

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

3. Nhấn Cất

o Thông tin chi tiết cần khai báo:

Loại chứng từ: Tên loại chứng từ (không thể sửa).

Lọc TK Nợ: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Nợ ngầm định hoặc cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời.

TK Nợ ngầm định: Xác định tài khoản Nợ ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời

Lọc TK Có: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Có ngầm định hoặc cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời

TK Có ngầm định: Xác định tài khoản Có ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời

Lọc TK thuế: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK thuế ngầm định hoặc cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời

TK thuế ngầm định: Xác định tài khoản thuế ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời