Tài khoản kết chuyển

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển.

Ví dụ:

Kết chuyển số dư cuối năm:

- Kết chuyển Nguồn kinh phí năm nay về Nguồn kinh phí năm trước (từ TK 46121, 46122 sang TK 46111, 46112)

- Kết chuyển chi phí năm nay về chi phí năm trước (từ TK 66121, 66122 sang TK 66111, 66112)

Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển

2. Tại Tài khoản kết chuyển, nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_tai_khoan_TKketchuyen_rn

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

3. Thông tin chi tiết cần khai báo:

Mã kết chuyển: Mã của tài khoản kết chuyển

Loại kết chuyển: Xác định loại nghiệp vụ kết chuyển

Thứ tự kết chuyển: Trật tự so với các bút toán kết chuyển liên quan

Bên kết chuyển: Xác định tài khoản kết chuyển thuộc bên Nợ hay bên Có

Kết chuyển từ: Xác định tài khoản gốc để kết chuyển

Kết chuyển đến: Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc

Nguồn kinh phí: Xác định nguồn kinh phí có liên quan

Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển

4. Nhấn Cất.