Nhóm tài khoản

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi, và thiết lập sẵn các ngầm định cho nhóm tài khoản đó. Ví dụ TK 1121, 1128 thuộc nhóm tài khoản 112 theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng kho bạc, thì tài khoản 1121 và 1128 cũng được thiết lập ngầm định theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng kho bạc. Tuy nhiên có thể sửa lại các danh mục và nhóm cho phù hợp với mục đích sử dụng

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Tài khoản\Nhóm tài khoản

2. Tại Nhóm tài khoản, chọn Nhóm tài khoản cần sửa nhấn Sửa

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_tai_khoan_nhomTK_rn

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

3. Nhấn Cất.

o Thông tin chi tiết cần khai báo:

Thông tin chung: Thông tin cơ bản nhất về nhóm tài khoản

Mã nhóm: Mã của nhóm tài khoản (không thể sửa)

Tên nhóm: Tên của nhóm tài khoản

Tính chất: Tính chất của nhóm tài khoản là Dư Nợ, Dư Có hay Lưỡng tính

Chi tiết theo: Xác định có theo dõi những tài khoản thuộc nhóm hiện thời chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Quỹ tiền,... hay không. Nếu những tài khoản thuộc nhóm hiện thời cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.