Chương

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trong phần này có thể khai báo và thiết lập các Chương được sử dụng trong đơn vị.

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2017 cho phép một đơn vị có thể hạch toán một hay nhiều Chương trong cùng một dữ liệu kế toán. Khi hạch toán chọn thông tin về Chương tương ứng với nghiệp vụ kế toán phát sinh, hệ thống sẽ tự động tổng hợp báo cáo theo từng Chương hoặc tổng hợp tất cả các Chương được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương

2. Tại Chương nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_MLNS_Chuong_rn

3. Nhập Mã chương, Tên chương vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Tùy chọn Được sử dụng: Tùy chọn có hiển thị chương hiện thời trong danh sách chọn Chương của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi anh/chị thêm mới Chương)