Nguồn kinh phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập các Nguồn kinh phí sử dụng để hạch toán. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Nguồn kinh phí được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2017, hoặc có thể thiết lập danh mục Nguồn kinh phí theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Nguồn kinh phí đã được thiết lập sẵn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

2. Tại Nguồn kinh phí nhấn Thêm.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_MLNS_NguonKP_rn

3. Nhập Tên nguồn kinh phí, Tính chất và các thông tin khác (nếu có).

Nhập Mã số cấp NS nếu anh/chị muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS.

4. Nhấn Cất.

o Thông tin chi tiết cần khai báo:

Mã nguồn kinh phí: Mã của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Tên nguồn kinh phí: Tên của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Thuộc nguồn kinh phí: Xác định nguồn kinh phí hiện thời thuộc nguồn tổng hợp nào

Tính chất: Xác định tính chất của nguồn kinh phí. Các tính chất được khai báo trong menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí sẽ hiển thị tại đây.

Mã nguồn NSNN: Phân loại nguồn gốc hình thành nguồn ngân sách nhà nước:

- Nếu là “Nguồn chi từ vốn trong nước”, mã số là 01.

- Nếu là “Nguồn chi từ vốn ngoài nước”, mã số là 50 và nếu đủ điều kiện thì sẽ được chi tiết từng nhà tài trợ theo các giá trị từ 51 đến 98.

Cấp phát ngầm định: Xác định hình thức cấp phát ngầm định của nguồn kinh phí, ví dụ: Dự toán, Lệnh chi, Hiện vật,…

Mã số cấp NS: Mã số cấp ngân sách của nguồn kinh phí (Nếu NSD muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS thì bắt buộc phải khai báo thông tin này)