CTMT, Dự án

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

CTMT, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo, quản lý danh sách các chương trình mục tiêu, dự án mà đơn vị có tham gia thực hiện.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Thêm mới Chương trình mục tiêu

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm CTMT.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_CTMT_du_an_rn1

3. Khai báo Mã CTMT, Tên CTMT.

4. Nhấn Cất.

2.2 Thêm mới Dự án

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Dự án.

3. Nhập Mã dự án, Tên dự án.

Tích chọn Theo dõi theo Hoạt động, Khoản chi nếu muốn theo dõi dự án chi tiết theo hoạt động, khoản chi.

4. Khai báo trang Thông tin chung:

Số hiệu dự án, Thuộc CTMT, Dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Phòng/Ban thực hiện dự án, Đơn vị thực hiện.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_CTMT_du_an_rn2

4. Nhấn Cất.

2.3 Thêm mới Công trình, hạng mục công trình

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Dự án.

3. Khai báo các thông tin về Công trình/Hạng mục công trình.

Trang Thông tin chung.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_CTMT_du_an_3

Trang Dự toán.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_CTMT_du_an_4

4. Nhấn Cất.