Loại tài sản cố định

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 đã thiết lập sẵn danh mục loại TSCĐ theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tài sản cố định.

2. Tại Loại tài sản cố định nhấnThêm.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_loai_tai_san_co_dinh_rn

3. Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

4. Thông tin chi tiết cần khai báo:

Mã loại: Mã của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Tên loại: Tên của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thuộc loại: Xác định loại TSCĐ tổng hợp

Thời gian SD (năm): Số năm sử dụng đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Tỷ lệ tính HM (% năm): Tỷ lệ hao mòn trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK nguyên giá: Tài khoản ghi tăng, giảm nguyên giá TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK hao mòn: Tài khoản tính hao mòn TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK nguồn: Tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục: mục lục ngân sách sử dụng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.

5. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Trường hợp muốn sửa Loại tài sản cố định, thực hiện như sau:

Tại màn hình danh sách Loại tài sản cố định, chọn loại cần sửa, nhấn Sửa.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_loai_tai_san_co_dinh_5

Thay đổi thông tin, nhấn Cất.