Công cụ dụng cụ

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 cho phép khai báo danh sách các CCDC chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo danh mục Công cụ dụng cụ, anh/chị thực hiện theo các cách sau:

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu danh mục Công cụ dụng cụ từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu danh mục Tài sản cố định, anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu:

1. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 2

gioi_thieu

Bước 2: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

2. Chọn Loại dữ liệu.

3. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

4. Nhấn Tiếp theo.

CCDC_ANH3

5. Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

1. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

CCDC_ANH4new

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

1. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

CCDC_ANH5

4. Nhấn Tiếp theo.

Bước 5: Nhập khẩu: Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

1. Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

2. Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

CCDC_ANH6

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Công cụ dụng cụ vào phần mềm.

1. Vào Danh mục\Công cụ, dụng cụ

2. Chọn Cây Loại công cụ dụng cụ

3. Chọn Danh sách công cụ dụng cụ nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_VT_hang_hoa_rn

4. Nhập Mã CCDC, Tên CCDC, Loại CCDC và các thông tin khác (nếu có).

5. Nhấn Cất.

o Thông tin chi tiết cần khai báo:

Mã CCDC: Mã của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Tên CCDC: Tên của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Loại CCDC: Xác định loại công cụ dụng cụ tổng hợp (bắt buộc chọn)

Đơn giá mua: Giá công cụ dụng cụ mua vào

Đơn giá bán: Giá công cụ dụng cụ bán ra

Nhà cung cấp: Nhà cung cấp công cụ dụng cụ

ĐVT: Đơn vị tính của công cụ dụng cụ

Đơn vị quy đổi: Đơn vị quy đổi khi có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Tỷ lệ quy đổi: Tỷ lệ quy đổi giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Thuế suất: Mức thuế suất áp dụng cho công cụ dụng cụ: 0%, 5% hoặc 10%

Diễn giải: Thông tin chi tiết về công cụ dụng cụ

Kho ngầm định: Thông tin về kho ngầm định quản lý công cụ dụng cụ

TK chi phí: Tài khoản quản lý chi phí

TK kho: Tài khoản quản lý kho

TK doanh thu: Tài khoản quản lý doanh thu