Vật tư hàng hóa

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET 2017 cho phép khai báo danh sách các vật tư, hàng hóa chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo danh mục Vật tư hàng hóa, anh/chị thực hiện theo các cách sau:

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu danh mục Vật tư hàng hóa từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu

1. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Chọn tệp nguồn

gioi_thieu

Bước 2: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

2. Chọn Loại dữ liệu.

3. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

4. Nhấn Tiếp theo.

vthh_anhnew

5. Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

1. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

vthh_anh2

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

1. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

vthh_anh3new

3. Nhấn Tiếp theo.

Bước 5: Nhập khẩu: Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

1. Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

2. Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

buoc5new

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Vật tư hàng hóa vào phần mềm.

hmtoggle_plus12.2 Khai báo từng loại Vật tư hàng hóa

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hóa.

2. Chọn Cây Loại vật tư hàng hóa.

3. Chọn Danh sách Vật tư, Hàng hóa nhấn Thêm.

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_VT_hang

4. Thông tin chi tiết cần khai báo.

Mã vật tư, hàng hóa: Mã của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập).

Tên vật tư, hàng hóa: Tên của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập).

Loại vật tư, hàng hóa: Xác định loại vật tư, hàng hóa tổng hợp (bắt buộc chọn).

Đơn giá mua: Giá vật tư, hàng hóa mua vào.

Đơn giá bán: Giá vật tư, hàng hóa bán ra.

Nhà cung cấp: Nhà cung cấp vật tư, hàng hóa.

ĐVT: Đơn vị tính của vật tư, hàng hóa.

Đơn vị quy đổi: Đơn vị quy đổi được sử dụng khi có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất.

Tỷ lệ quy đổi: Tỷ lệ quy đổi giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất.

Thuế suất: Mức thuế suất áp dụng cho vật tư, hàng hóa: 0%, 5% hoặc 10%.

Diễn giải: Thông tin chi tiết về vật tư, hàng hóa.

Là dịch vụ: Tích chọn để xác định đối tượng thêm mới là dịch vụ - một loại hàng hóa đặc biệt.

Kho ngầm định: Thông tin về kho ngầm định quản lý vật tư, hàng hóa.

TK chi phí: Tài khoản quản lý chi phí.

TK kho: Tài khoản quản lý kho.

TK doanh thu: Tài khoản quản lý doanh thu.

5. Nhấn Cất.