Kho

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2017 cho phép khai báo danh sách các kho quản lý vật tư, hàng hóa hay CCDC một cách chi tiết.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Kho

2. Tại Kho nhấn Thêm

BDSD_Thiet_lap_KB_danh_muc_kho_rn

 

3. Nhập Mã kho, Tên kho và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất