Tùy chọn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: chọn chế độ ghi sổ, thiết lập các thông tin ngầm định, thông tin đơn vị, người ký, thay đổi phông chữ trên báo cáo, tùy chọn đọc số tiền bằng chữ,...

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn

2. Tại đây có thể thiết lập các tùy chọn của hệ thống theo nhu cầu sử dụng.

tuy_chon

Một số tùy chọn nên khai báo trước khi sử dụng bao gồm:

Thông tin đơn vị

thong_tin_DV

Người ký

thong_tin_DV

Thiết lập ngầm định

Thiet_lap_ngam_dinh

Nghiệp vụ

nghiep_vu