Tính năng bổ sung

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tính năng bổ sung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị như đặc thù của Bộ Khoa học, đặc thù VAAC-US.CDC, ….

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung

2. Nhấn Thêm

tinh_nng_b_sung1

3. Nhấn Chọn tệp, chọn tệp chức năng cần bổ sung ở dạng .msa trên hộp hội thoại Open

tinh_nng_b_sung2

4. Nhấn Open

tinh_nng_b_sung3

5. Nhấn Đồng ý

tinh_nng_b_sung4

6. Nhấn Đóng, phần mềm sẽ yêu cầu khởi động lại để áp dụng tính năng bổ sung

tinh_nng_b_sung5

7. Nhấn Có