Hệ thống

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chi tiết hướng dẫn các thiết lập phần Hệ thống trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 như sau:

Ngày hạch toán

Khóa sổ kỳ kế toán

Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Đổi mật khẩu

Sửa thông tin cá nhân

Quản lý người dùng

Vai trò và quyền hạn

Nhật ký truy cập

Tính năng bổ sung

Tùy chọn