Chức năng

Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi chứng từ có ngày chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

2. Chọn lại về ngày khóa sổ cũ.

bo_khoa_so_ky_ke_toan

Lưu ý: ngày khóa sổ hiện thời là 31/12/2017, muốn sửa các chứng từ phát sinh kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 thì cần đặt lại ngày khóa sổ về ngày 31/12/2016.

3. Nhấn Thực hiện.