Khóa sổ kỳ kế toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Khóa sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Khóa sổ cho phép khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Khóa sổ kỳ kế toán

2. Chọn năm khóa sổ mới.

khoa_so_ky_ke_toan_5

3. Nhấn Thực hiện

4. Lưu ý: sau khi thực hiện khóa sổ thì sẽ không sửa được các chứng từ phát sinh kể từ ngày khóa sổ trở về trước.