Sửa thông tin cá nhân

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Sửa thông tin cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Sửa thông tin cá nhân

2. Cập nhật các thông tin cá nhân

sa_thng_tin_ca_nhn

3. Nhấn Đồng ý