Đổi mật khẩu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Thay đổi mật khẩu

2. Nhập mật khẩu hiện tại vào Mật khẩu hiện tại.

3. Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.

4. Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.

i_mt_khu

5. Nhấn Đồng ý.