Vai trò và quyền hạn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, với vai trò là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

hmtoggle_plus1Hướng dẫn thêm Vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và Diễn giải.

vai_tro_quyn_han

3. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn phân quyền cho vai trò

1. Tại màn hình danh sách Vai trò và quyền hạn

Tien_ich_VaitroQuyenhan_1

2. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn xem lại phân quyền cho từng vai trò

1. Tại màn hình danh sách Vai trò và quyền hạn.

2. Chọn vai trò cần xem lại quyền hạn.

Chọn trang Danh sách người dùng để xem những người dùng được phân quyền cho vai trò đang chọn.

Tien_ich_VaitroQuyenhan_2

Chọn trang Các chức năng bị hạn chế quyền để xem những chức năng không có quyền thực hiện.

Tien_ich_VaitroQuyenhan_3