Nhật ký truy cập

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép ghi lại tất cả các thao tác đối với dữ liệu kế toán của đơn vị. Có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.

2. Hướng dẫn thực hiện

Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập.

Tại đây có thể theo dõi được các thông tin về lịch sử thay đổi dữ liệu kế toán.

Tien_ich_Nhat_ky_truy_cap