Học phí

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Học phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi thường gặp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ liên quan tới Học phí:

Khi gặp nghiệp vụ Cấp bù học phí, tiết kiệm chi 10%, giữ 2% BHXH thì phải làm thế nào?