Làm thế nào để sử dụng được phân hệ Lương trên phần mềm?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Lương >

Làm thế nào để sử dụng được phân hệ Lương trên phần mềm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để sử dụng được phân hệ tiền lương trên phần mềm, anh/chị cần thực hiện theo các bước sau:

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn, chọn Nghiệp vụ, tích chọn Tính lương.

2. Vào Danh mục, chọn lần lượt các danh mục sau để tiến hành khai báo.

Khai báo Phòng/ban

Thiết lập quy định về lương, thuế, Bảo hiểm: Cán bộ

Khai báo các khoản lương: Cán bộ

Khai báo Cán bộ

3. Thực hiện Tính lương theo quy trình

 Bước 1: Lập các bảng phát sinh (Nếu có) như:

o Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm: Lưu ý: Nếu cán bộ có >0 ngày nghỉ thai sản được nhập trong cột nghỉ thai sản thì lương của cán bộ đó cả tháng sẽ được tính bằng 0 Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

o Bảng tổng hợp các khoản thu nhập không thường xuyên Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

o Bảng tổng hợp các khoản khấu trừ không thường xuyên Khấu trừ không thường xuyên

o Bảng truy lĩnh lương Tính lương truy lĩnh

Bước 2: Lập bảng lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN. Khi đó trên bảng lương sẽ xuất hiện các thông tin về các bảng tổng hợp trên thành các cột trong bảng lương Tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Bước 3: Hạch toán chi phí lương Hạch toán chi phí lương

Bước 4: Trả lương Trả lương

Bước 5: Nộp bảo hiểm, KPCĐ, thuế TNCN Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân