Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

Các khoản lương mà cán bộ không thường xuyên được hưởng hàng tháng như thưởng tết, thưởng 30/4, ... -> các khoản này là khoản thu nhập không thường xuyên.

Khi cán bộ được hưởng các khoản này thì kế toán thực hiện khai báo thu nhập không thường xuyên của từng cán bộ vào bảng thu nhập không thường xuyên để làm căn cứ tính lương và tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Trường hợp nhập khẩu số liệu thu nhập không thường xuyên từ file excel

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1.Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Thu nhập không thường xuyên\Thu nhập không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản thu nhập cần lập bảng tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

4. Nhấn Nhập khẩu.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_1

5.Chọn tệp chữa dữ liệu tổng hợp thu nhập không thường xuyên cần nhập khẩu.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_2

6. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 - Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép dữ liệu cho những cột có dấu (*)

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_3

7. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_4

8. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Trường hợp tự tổng hợp thu nhập không thường xuyên

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Thu nhập không thường xuyên\Thu nhập không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản thu nhập cần lập bảng tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_5

4. Nhấn Chọn cán bộ.

Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Tích chọn cán bộ cần tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

Nhấn Đồng ý.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_6

5. Nhập số liệu thu nhập không thường xuyên chi tiết theo từng cán bộ.

Tien_luong_tong_hop_thu_nhap_khong_thuong_xuyen_4

6. Nhấn Cất.