Có lập bảng lương trên phần mềm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương >

Có lập bảng lương trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện nghiệp vụ tiền lương trong trường hợp kế toán lập bảng lương trên phần mềm như sau:

Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

Khấu trừ không thường xuyên

Tính lương truy lĩnh

Tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Hạch toán chi phí lương

Trả lương

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân