Trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

- Nếu trả lương bằng tiền mặt:

Nợ TK 334

Có TK 1111

- Nếu trả lương bằng tiền gửi tại ngân hàng thương mại chuyển vào ATM của cán bộ viên chức và người lao động

Nợ TK 334

Có TK 1121

- Nếu trả lương bằng rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển vào ATM của cán bộ viên chức và người lao động

Nợ TK 334

Có TK 461: Nếu chi bằng dự toán chi hoạt động

Có TK 462: Nếu chi bằng dự toán chi chương trình dự án

Có TK 441: Nếu chi bằng dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Đồng thời ghi :

Có TK 008: Nếu rút dự toán chi hoạt động

Có TK 009: Nếu rút dự toán chi chương trình dự án, chi đầu tư xây dựng cơ bản

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Trả lương.

2. Chọn bảng lương cần trả.

3. Chọn Phòng ban trả lương.

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng.

5. Chọn hình thức trả lương

6. Tích chọn những cán bộ cần trả lương

Tien_luong_tra_luong_1

8. Nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng.